podstrony tytuł

Modlitwy do św. Huberta

sw hubert

Msza święta o biskupie Hubercie

Już w średniowieczu powstał zwyczaj odprawiania w dniu świętego Huberta uroczystej mszy świętej na Jego cześć. Liturgiczna oprawa mszy świętej była początkowo zadaniem chóru i organów. Po wprowadzeniu rogów metalowych jako sprzętu myśliwskiego (XVI i XVII wiek) – zaczęto także używać tychże rogów i grać na nich w czasie mszy.

Forma muzyczna specyficznej mszy świętej z udziałem instrumentu tzw. „parforce – rogi” zaczęła kształtować się w pierwszej połowie XIX wieku. Melodie powstały we Francji i w Belgii i były przeważnie dalej kolportowane drogą ustną. Pierwszy zestaw tych utworów muzycznych pochodzi prawdopodobnie od Huberta Obry (1820 –1850), który jednak jako autor nie jest bibliograficznie notowany. Jego melodie ukazały się w 1851 roku w podręczniku Thiberge.

W końcu XIX wieku przejęto mszę świętą Huberta z podręczników francuskich i zbiorów Narmanda, Sombrun i de la Porte. Po pierwszej wojnie światowej sięgnięto po te stare wydania i ukazano je w nowym wydaniu. Powstały też w tym czasie nowe utwory. Najbardziej znane jest wydanie J. Cantin.

Przy porównywaniu różnych wersji nut mszy świętej o Hubercie można zauważyć, że melodie najważniejszych części są prawie wszystkie takie same. Jedynie kompozycja, zestaw pojedynczych części i dodane nowe części pokazują różnice. Należy podkreślić to, iż melodie o świętym Hubercie były żywe w praktyce, mimo że formy i ujęcie zmieniały się. Często była to msza improwizowana na wielogłosowość, a następnie utrwalano ją w pisemnych opracowaniach.

Msze święte na cześć świętego Huberta z dostosowanymi melodiami celebrowane były w Niemczech, Francji, Belgii, a współcześnie w wielu krajach europejskich, w tym także i w Polsce.


Modlitwy mszalne z okazji uroczystości świętego Huberta (3 XI)

Kolekta

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Huberta, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie, + spraw, za jego wstawiennictwem, * abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu w dzień świętego Huberta, + niech eucharystyczna Ofiara wyjedna nam przebaczenie * i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, + spraw, abyśmy naśladowali świętego Huberta, * i nieustannie Ciebie chwalili, a także wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Uroczyste błogosławieństwo

Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu świętego Huberta, patrona waszej parafii + niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju. Amen.

Jezus Chrystus, który ukazał w świętym Hubercie moc swojej łaski, * niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii. Amen.

Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. Amen.

Modlitwa i błogosławieństwo dla leśników

Boże, Ty na początku świata w swojej opatrzności nakazałeś, aby ziemia wydała rośliny zielone, rodzące wszelkie owoce. Ty dajesz powołanie do zajmowania się gospodarstwem w lesie dobrami przyrody otrzymanymi od Ciebie.

Spraw, prosimy, niech wszyscy pracujący w lasach i dla lasów doświadczają ubogacenia Twoją opieką i hojnością łask. Niech zawsze Ciebie uznają za najwyższe dobro i dzięki bliskiemu kontaktowi z przyrodą, w której mogą rozpoznawać Twoje dzieło – szczerze miłują swoich braci. A w świętym Hubercie niech zawsze znajdują swojego orędownika.

Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech was błogosławi + i zapewni bezpieczną pracę oraz radość z Jego darów, a także abyście zawsze Go chwalili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa i błogosławieństwo dla myśliwych

Błogosławiony jesteś, Boże, Stwórco wszechświata, bo wszystko, co uczyniłeś jest dobre. Ty dałeś ludziom ziemię, by ją uprawiali i obfitość zwierzyny na niej żyjącą.

Spraw, aby wyznawcy sztuki świętego Huberta, którzy zajmują się gospodarowaniem w łowiskach mieli w swoich sercach tę gorliwość, jaką miał ich patron, gdy podczas łowów odnalazł w kniei Chrystusa. Niech zawsze etycznie zachowują się wobec zwierzyny i wobec towarzyszy myśliwych.

Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech was błogosławi + i zapewni obfite owoce waszej pracy i wypoczynku na łowiskach, abyście się radowali z Jego darów i zawsze Go chwalili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego patrona

Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników; polecam się w szczególny sposób Twojej opiece  i proszę, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał mnie we wszystkich moich potrzebach. Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen.

Modlitwa w dniu imienin

Dzień dzisiejszy, o Boże, jest dla mnie nie tylko miłym i wesołym, ale i drogocennym dniem, bo jest pamiątką Twoich nieocenionych darów, jakie spłynęły na mnie w dniu chrztu świętego. Przeto z głębi serca składam Ci dzięki, żeś mi dał doczekać dnia dzisiejszego, który przypomina mi najdroższy skarb złożony w duszy mojej przy chrzcie świętym. Winienem Ci życie moje; bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi, ale bardziej jeszcze winienem Ci odrodzenie moje. Miłosierdziu Twojemu zawdzięczam, że wyznaję prawdziwą wiarę.

Błagam Cię, o Boże, spraw to łaską swoją, abym ceniąc sobie to szczęście nade wszystko, żył zawsze i postępował tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien; abym oddawszy ci raz serce moje, zachował je nieskalane i pozostał wiernym sługą i synem Twoim przez wszystkie dni życia mojego.

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił? Co Ci oddam, o Panie. Nic godnego z siebie samego dać Ci nie mogę. Ale oddaję Ci z nieprzebranego skarbu Serca Jezusowego niezliczone zasługi.

Oddaję Ci dar z niewinności, z pokory i miłości Serca Najświętszej Maryi Panny i ze wszystkich jej zasług. Oddaję Ci dar zasług wszystkich Świętych Twoich, a osobliwie mego świętego Patrona. To wszystko zaś oddaję Ci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które mi wyświadczyłeś i przepraszam Cię za wszystkie grzechy i niewdzięczności moje, a wreszcie proszę Cię pokornie o błogosławieństwo Twoje, o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze moje życie. Amen.


 Litania do świętego Huberta /do prywatnego odmawiania/

 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
 • Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami!
 • Synu, Odkupicielu świata Boże
 • Duchu Święty, Boże
 • Święta Trójco Jedyny, Boże
 • Najświętsza Maryjo – módl się za nami!
 • Święty Hubercie, przykładny czcicielu Najświętszej Panny
 • Święty Hubercie, posłuszny Bożemu wezwaniu
 • Święty Hubercie, odważnie gardzący próżnym obliczem świata
 • Święty Hubercie, cudowny głosicielu Słowa Bożego
 • Święty Hubercie, wierny głosicielu Chwały Bożej i zbawienia bliźnich
 • Święty Hubercie, gorliwie zwalczający bałwochwalstwo
 • Święty Hubercie, troskliwie głoszący Boże Imię
 • Święty Hubercie, gorliwie oddany służbie Bożej
 • Święty Hubercie, nieubłagany przeciwniku wszelkiego występku
 • Święty Hubercie, wspaniały przykładzie wszelkich cnót
 • Święty Hubercie, odzwierciedlenie Bożej doskonałości i świętości
 • Święty Hubercie, chlubo biskupów
 • Święty Hubercie, hojny ojcze ubogich, wdów i sierot
 • Święty Hubercie, gorliwy naśladowco Apostołów
 • Święty Hubercie, tęsknie podążający drogą męczenników
 • Święty Hubercie, cudotwórco
 • Święty Hubercie, cudowny pomocniku w potrzebie
 • Święty Hubercie, wybawicielu z obłąkania i szaleństwa
 • Święty Hubercie, ucieczko ukąszonych przez wściekłe zwierzęta
 • Święty Hubercie, postrachu złych duchów
 • Święty Hubercie, współtowarzyszu Aniołów
 • Święty Hubercie, pełen chwały w niebiosach
 • Święty Hubercie, patronie leśników
 • Święty Hubercie, patronie naszej parafii
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!
 • K: Pan Go umiłował i wywyższył.
 • W: I otoczył Go chwałą.

Módlmy się:

O Boże, najwyższy Pasterzu i Władco wszystkich wierzących, który Swojego sługę Huberta wybrałeś na dobrego pasterza + i natchnąłeś Duchem Świętym, by powierzoną mu trzodę pasł wiernie i pilnie, i prowadził do życia wiecznego:* prosimy Cię, abyś zechciał ze względu na jego zasługi i wstawiennictwo, zachować nas od wszelkiego zła, obdarzał wszelkimi dobrami niebieskimi oraz pozwolił osiągnąć wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Akt powierzenia się w opiekę świętemu Hubertowi

     Pełen chwały biskupie, potężny patronie, cudowny pomocniku w potrzebie, święty ojcze Hubercie! Ty, który w swym życiu okazałeś pełen łaski i dobroczynny zapał, spiesząc z pomocą bliźnim będącym w biedzie i potrzebie ciała, a przede wszystkim ducha, i w niebie wyjednałeś potrzebującym swym orędownictwem wiele dobrodziejstw, spójrz na nas łaskawie, abyśmy z dziecięcym zaufaniem obrali Cię naszym cudownym obrońcą i orędownikiem u Boga, i abyśmy z całego serca postanowili cię pobożnie czcić i ze wszystkich sił podążać za twoim przykładem.
     Twej opiece powierzamy ciało i duszę, życie i śmierć, wszystkie nasze potrzeby i sprawy, tak ducha jak i ciała. Prosimy cię usilnie i pokornie, wspomagaj nas w codziennym postępowaniu. Uproś nam łaskę trwania w dobrym, podejmowania dobrych uczynków i szczęśliwą śmierć.
     Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 • K: Módlmy się, czcząc świętego Huberta jako godnego biskupa, aby strzegł tę parafię i utrzymał w Bożej opiece i błogosławieństwie.
 • W; Ojcze nasz…
 • K: Pan z wami
 • W; I z duchem twoim.
 • K: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący +Ojciec i Syn i Duch Święty.
 • W: Amen. /lub błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem/.

Nowenna przed świętem świętego Huberta – 3 listopada

Pierwszy dzień

Święty Hubert, nasz Patron

Pełen chwały biskupie, możny patronie, cudowny pomocniku w potrzebie! Święty ojcze Hubercie! Ty, który poprzez swoje życie pokazałeś najbardziej dobroczynną gorliwość, który bliźniemu skutecznie spieszyłeś z pomocą, który w niebie przez swoje wielkie zasługi i potężne wstawiennictwo, spójrz na nas łaskawie, nasz boski orędowniku.

Oddajemy pod Twą opiekę ciało i duszę, życie i śmierć, wszystkie nasze potrzeby –cielesne i duchowe. Prosimy Cię pokornie, przyjmij nas w szeregi Twoich wiernych wychowanków, których szczególnie kochasz i chronisz.

Pomóż nam we wszystkich naszych obowiązkach, aby całe życie było dążeniem do właściwych cnót i dobrych uczynków oraz by zakończone było pogodną śmiercią. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Drugi dzień

Święty Hubert, jako wzór gorącej miłości Boga

Święty Hubercie, doskonały wzorze gorącej miłości do Boga! Umiłowałeś Boga, swego Pana, ponad wszystko, z całego serca i ze wszystkich sił, a swą miłość udowodniłeś czynami. Ty, który zostawiłeś wszystko, aby oddać się służbie Bogu. Ty, który starałeś się zgodnie z wolą Bożą wypełniać wszystkie obowiązki, rozpal w naszych sercach gorącą i pełną zapału miłość do Boga. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Trzeci dzień

Święty Hubert, wzór miłości bliźniego

Święty Hubercie, miłość do Boga rozpaliła w tobie silną miłość bliźniego. Miłość cierpliwą, która pokonuje słabości, miłość łagodną, która wybacza wyrządzone krzywdy, miłość litościwą, która współczuje skrzywdzonemu w ucisku, miłość zbawienną, która miłosiernie wspiera cierpiących niedostatek, miłość gorliwą, która wspiera czynnie zbawienie duszy bliźnich, miłość łaskawą, która uczyni wszystko, aby każdego pozyskać dla Chrystusa.

Prosimy Cię, spraw, aby w naszych sercach rozpaliła się miłość równa Twojej. Niechaj nasza miłość okaże się łagodna w wybaczaniu wyrządzonych krzywd, cierpliwa w znoszeniu napotykanych przykrości, dobroczynna we wspieraniu cierpiących niedostatek, łaskawa w pocieszaniu uciśnionych, miłosierna we wpieraniu bliźnich, dobra w okazywaniu braterskiej pomoc.

Spraw, abyśmy się wzajemnie tak miłowali, aby wszyscy rozpoznawali w nas uczniów i naśladowców Chrystusa. Prosimy cię o to, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czwarty dzień

Święty Hubert, Biskup, wybrany przez Boga i ozdobiony niebiańskimi darami

Święty Hubercie, ozdobiony przez Niebo szczególnymi darami, gorliwy pasterzu dusz, wybrany i wyznaczony przez Boga do godności i służby biskupiej, nasz patronie i Pasterzu, polecamy ci naszą parafię. Weź ją pod swoją opiekę, chroń przed wszystkimi utrapieniami, zachowaj od sporów i uproś u Boga szczególne błogosławieństwo. Niech ta wspólnota, idąca drogą przykazań Bożych i chrześcijańskiej doskonałości, dojdzie do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Piąty dzień

Święty Hubert, orędownik zbawienia dusz

Święty Hubercie, gorliwy następco apostołów i naśladowco męczenników! Wytrwale dążyłeś do rozszerzania chwały imienia Chrystusowego, aby prawdziwą służbę Bogu rozpowszechnić i zbawienie dusz rozsławić. Wyprowadziłeś wielu pogan z ciemnych labiryntów grzechu do światła prawdziwej wiary.

Prosimy cię, przez wszystkie Twoje zasługi, zachowaj i pomnażaj prawdziwą wiarę aż do ostatnich czasów, aby także nasi praojcowie w świetle tej wiary mogli wkroczyć na drogę wiecznego zbawienia.

Spojrzyj łaskawie na rzesze wiernych i prowadź je zawsze do światła prawdziwej wiary, spełnienia chrześcijańskich cnót, by mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Boga twarzą w twarz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Szósty dzień

Święty Hubert, odbicie chrześcijańskiej doskonałości i świętości

Święty Hubercie, cudowny patronie naszej parafii, za twoim wstawiennictwem wielu odzyskiwało zdrowie i szczególną pomoc w różnych utrapieniach losu. Prosimy cię, wznieś Twoją cudotwórczą rękę nad nami, zachowaj od wojny, oddalaj od nas zgubne zarazy ludzkie i zwierzęce, klęski głodowe, ulewne deszcze i powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, gradobicia i wichury. A gdy już nieuchronnie będziemy musieli cierpieć udręki, to daj nam siłę i cierpliwość, abyśmy mogli je przetrwać w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym. Oddalaj od naszych rodzin wszelkie nieszczęścia i zaprowadź nas do szczęścia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Siódmy dzień

Święty Hubert, wzór miłości bliźniego

Święty Hubercie, miłość do Boga rozpaliła w tobie silną miłość bliźniego. Miłość cierpliwa, która pokonuje słabości, miłość łagodną, która wybacza wyrządzone krzywdy, miłość litościwą, która współczuje skrzywdzonemu w ucisku, miłość zbawienną, która miłosiernie wspiera cierpiących niedostatek, miłość gorliwą, która wspiera czynnie zbawienie duszy bliźnich, miłość łaskawą, która uczyni wszystko, aby każdego pozyskać dla Chrystusa.

Prosimy Cię, spraw, aby w naszych sercach rozpaliła się miłość równa Twojej. Niechaj nasza miłość okaże się łagodna w wybaczaniu wyrządzonych krzywd, cierpliwa w znoszeniu napotykanych przykrości, dobroczynna we wspieraniu cierpiących niedostatek, łaskawa w pocieszaniu uciśnionych, miłosierna we wspieraniu bliźnich, dobra w okazywaniu braterskiej pomocy.

Spraw, abyśmy się wzajemnie tak miłowali, aby wszyscy rozpoznawali w nas uczniów i naśladowców Chrystusa. Prosimy cię o to, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ósmy dzień

Święty Hubercie, nasz pomocniku

Święty Hubercie, nasz patronie i cudowny pomocniku w naszych utrapieniach. Przez twoją cudowną pomoc wielu doznawało i doznaje szczególnego wsparcia. Prosimy cię, okaż nam twoją cudowną moc. Pozwól wszystkim dręczonym i uciskanym doświadczyć twojej dobroczynnej, cudownej siły. Broń nas od złego świata, który swoje odmienne zasady przedkłada nad przykazania. Uchroń nas przed pokusami złego ducha i daj odwagę je zwalczać tak skutecznie, aby nie pociągnęły nas do nieszczęścia wiecznego.

Niech twoje wstawiennictwo przyczyni się do mądrego i szlachetnego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dziewiąty dzień

Święty Hubert, nasz Patron

Pełen chwały biskupie, możny patronie, cudowny pomocniku w potrzebie! Święty ojcze Hubercie! Ty, który poprzez swoje życie pokazałeś najbardziej dobroczynną gorliwość, który bliźniemu skutecznie spieszyłeś z pomocą, który w niebie przez swoje wielkie zasługi i potęźne wstawiennictwo, upraszasz nam łaski, spójrz na nas, nasz boski orędowniku.

Oddajemy pod twoją opiekę ciało i duszę, życie i śmierć, wszystkie nasze potrzeby - cielesne i duchowe. Prosimy Cię pokornie, przyjmij nas w szeregi Twoich wiernych wychowanków, których szczególnie kochasz i chronisz. Pomóż nam we wszystkich naszych obowiązkach, aby całe życie było dążeniem do właściwych cnót i dobrych uczynków oraz by zakończone było pogodną śmiercią. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego patrona

Święty Hubercie, patronie naszej parafii, polecam się twojej opiece i proszę cię, aby twoje wstawiennictwo u Boga przyczyniło się do wiernego naśladowania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Spraw to święty Hubercie, abym Bogu dochował/a/ wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył/a/ sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri enobahisvozolcasibombettiltbahsegeljojobet güncel girişbahsegelmatadorbet güncel girişfixbetcasibommegaparivdcasinojojobetmarsbahisstarzbetbettiltbettiltmatadorbetjojobet girişcoinbarmarsbahismarsbahiscasibomSoğutma BüyüsüUltrabetextrabetstarzbetvbetcasibomjojobetjojobet günceljojobetmatbetjojobetmarsbahis girişMarsbahisjojobet girişjojobetmatbet234güvenilir slot siteleriportobet güncel girişcasino sitelerijojobetstarzbetporncasinolevant girişonwinonwinonwinonwingrandpashabetpiabellacasinotipobetgrandpashabetgrandpashabetgrandpashabetZbahis onwingrandpashabetgrandpashabetbahis1000onwinXslot grandpashabetSupertotobet casinomaxibetmooncasibommarsbahisbetgit girişgiriş jojobetjojobet jojobetmatbetdinamobetcasinolevant girişjojobet girişjojobetbahiscomjojobetTümbetjojobet girişjojobetjojobetstarzbetextrabetcasibomcasibomonwinmatbetholiganbet girişMarsbahisCasibomKavbet bahis.combahiscommarsbahismatadorbetDeneme Bonusu Veren Sitelerhttps://denemebonusuverensiteler.online/betinejojobetjojobetfuck googleMeritkingMeritkingMeritking Twitterjokerbetklasbahiscasibomcasibom girişhabermeritkingstarzbetgalabetgalabetcasibom betco altyapılı sitelerkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelersiyahbayrakaynabahçeşehir escortkareasbet güncel girişBetingo Güncel Girişmanifest izleFTN Bahis Sitelerigüvenilir casino sitelerigobahis güncel girişasper casinoGüvenilir poker siteleribahis forumesenyurt escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortistanbul escortyabancı dizi izle30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Girişbest casino sites in canadaxslot giriş adresiBahis SiteleriBinance Kayıt Olmatipobetdeneme bonusu veren sitelerstarzbet girişstarzbet twittercasibomaviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotgates of olympus demo oynadeneme bonusu veren sitelerxslotcasibomcasibomcasino sitelerideneme bonusu veren sitelercasibomMatadorbetFuckkkPORNNNbetturkeyXXXXXbetturkeyBets10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasino siteleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomcasibomSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPORNOSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbahiswon15.comcasibomPORNOOOOcasibomcasibomPornnncasibombahsegel girişcasibomcasibomcasibomcasibomsuperbetinbetmatikbetkomnakitbahisbahiscomvdcasinopiabetbettiltsekabetcasibomonwinbetistimajbetportobetvdcasinoonwinholiganbetbetparkmarsbahisbetgarantilunabetbettiltcasibomcasibom girişbahiscomonwinsekabetbahiscomcasibomcasibomcasibomcasibomtarafbetslot sitelericasibomcasibommatbet girişholiganbetonwinonwinbahiscomtarafbetholiganbetimajbethitbetbetkanyongüvenilir casino siteleribetkanyonbetparkonwinbetmatikmatbetbetturkeybetturkeyjojobet girişmariobetsahabetsahabetsahabetparibahisgüvenilir slot siteleriholiganbetdinamobet Anadolu yakası ÇekicikavbetmarsbahismarsbahisbetebetholiganbetholiganbetmarsbahisBetinie güncel girişmatadorbetjojobetmatbetmarsbahisbetparkcasibombetgarantijojobetbetcupjojobetjojobetmatadorbetholiganbet girişsahabet girişonwin girişbetnanostarzbetextrabetbetparkgrandpashabet girişasyabahis güncel girişmegaparicasibom girişcasibomHack forumcasibommariobetbetkombetorspingrandpashabetcasibom